رهبر انقلاب

رهبرانقلاب:صبح امروزدرباره رقتار داوطلبان انتخابات در ایام تبلیغات:آنکه از پول

   بیت المال با مشتبه به حرام بعضیها استفاده میکند نمیتواند اعتماد مردم راجلب کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهبر انقلاب:امروزبا اشاره به اظهارات اخیر آمریکاییها:میخواهند مردم را دلسرد

 کنند،چون اگر انتخابات پرشور باشدبرایشان گران تمام میشود/همیشه جنجال

میکنند و همیشه از ملت تو دهنی میخورند و اینبار هم خواهند خورد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهبر انقلاب:مردم نگاه کنندبه اظهارات داوطبی که میتواند برای کشور برای آینده،

   عزت ملی،ایستادگی مقابل دشمنان و الگو کردن جمهوری اسلامی در چشم

   مستضعفان جهان تلاش کند،به او رای دهند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     معراج::روزنامه وال استریت ژورنال:آیت الله خامنه ای پیروز نهایی

موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران است

 

/ 0 نظر / 7 بازدید