مقام معظم رهبری

رهبر انقلاب:پس از شرکت در انتخابات: اخیراشندم که از شورای امنیت ملی آمریکا

کسی گفته ما این انتخابات ایران را قبول نداریم،خب به درک که قبول ندارید:اگر قرار بود

ملت ایران منتظر بماند که شما چه چیزی را قبول دارید وچه چیزی را میل دارید،آنطورعمل

بکند،که کلاهش پس معرکه بودملتایران نگاه میکنند ببیند خودش چه چیزی را احتیاج دارد

و مصلخت او در چیست،آن را دنبال خواهد کرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهبرانقلاب:ما گفتیم احیانا"اگر کسی هست که با نظام اسلامی،دل صافی ندارد وبرای

کشور همیت قائل است در انتخابات بیاید و این انتخابات نشان داد کسانیکه طرفدار نظام

هم نیستند به نظام اعتماد دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهبر انفلاب:در خصوص اظهارات نامزدهای انتخابات: دولت فعلی نقاط قوت فراوانی دارد/

چه خوب بود وقتی معضل اقتصاد و گرانی را میگفتند،کارها و زحمات را هم بیان میکردند،

این انصاف است/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهبر انقلاب:امروز در دیدار بامسئولان قوه قضائیه:انچه در این انتخابات اتفاق افتاد،180درجه

مخالف برنامه ریزی دشمنان بود/ملت ایران کار بزرگ و کارستان انجام داد و در مقابله با

دشمناناز خود مهارت نشان داد.

/ 0 نظر / 32 بازدید